נגישות דלג לאזור תוכן מרכזי
דלג על פקודות של רצועת הכלים דלג לתוכן ראשי
עזרה (חלון חדש)
כניסה
אתר הנדסי רמת גן
עיר עתיקה

הנחיות לקבלת מידע כללי

בעמוד זה ניתן לקבל מידע תכנוני בדבר יעודי קרקע, זכויות בניה ותכניות מופקדות לחלקה.

ניתן להגיש בקשה למידע בכתב (בתשלום) בהתאם להוראות חוק התכנון והבניה באופנים הבאים: