נגישות דלג לאזור תוכן מרכזי
דלג על פקודות של רצועת הכלים דלג לתוכן ראשי
עזרה (חלון חדש)
כניסה
נווט למעלה
אתר הנדסי רמת גן
עיר עתיקה

טפסים

 

 טפסי אכיפה

 
  
  
דיווח על עריכת ביקורת באתר בניה.pdf
  
אישור מיקום מבנה.pdf
  
טופס הצהרה על פינוי בפועל של פסולת בניין.pdf
  
תצהיר ביצוע עבודות על ידי קבלן רשום.pdf
  
הצהרה של אחראי לביצוע שלד הבניין.pdf
  
כתב התחייבות – אי פיצול דירה.pdf
  
טופס סיור מחלקות למתן טופס 4.pdf
  
​​​​​