נגישות דלג לאזור תוכן מרכזי
דלג על פקודות של רצועת הכלים דלג לתוכן ראשי
עזרה (חלון חדש)
כניסה
אתר הנדסי רמת גן
עיר עתיקה

הנחיות להגשת תב"ע

​נוהל תנאי סף להגשת תכנית בסמכות מחוזית ובסמכות מקומית

נוהל תנאי סף להגשת תכנית היה בתקופת הרצה החל מינואר 2014 וחל על תכניות בסמכות מחוזית, וכעת מובא בפניכם במהדורה מעודכנת - מהדורה 2  וחל גם על תכניות בסמכות מקומית.
הנוהל עוסק בהסדרת שלב בדיקת תנאי הסף שהינו שלב טכני בעיקרו , שנועד להבטיח כי התכנית כוללת את המידע והמסמכים הבסיסיים הנדרשים לצורך הבנתה / המשך קידומה .

המסמכים הבסיסיים שהוגדרו לתכנית הינם :

  1. מסמכים המחויבים בהתאם להוראות החוק
  2. מסמכים טכניים בהתאם לנוהל מבא"ת
  3. מסמכי תכנון נוספים, בהתאם להיקף התכנית ומהות השינוי התכנוני המוצע בה

הנוהל נועד למטרות הבאות:

  1. ליצור האחדה בדרישות ההגשה בשלב בדיקת תנאי הסף בלשכות התכנון המחוזיות וביחידות ההנדסה המקומיות
  2. לקצוב זמנים לבדיקת תנאי סף ולהגשה חוזרת של תכנית
  3. להודיע למגיש התכנית , עם עמידתו בתנאי הסף , על   מועד הדיון בהפקדת התכנית
  4. להסדיר את תהליך בדיקת תנאי הסף ואת תיעודה במערכות המחשוב בלשכת התכנון המחוזית /יחידת ההנדסה המקומית

 כניסת נוהל תנאי סף , מהדורה 2 לתוקף: החל מה- 01.09.2014

מצ"ב הנוהל במלואו וכן נספחי הנוהל המעודכנים:

את כל הנספחים הרלוונטיים לתכנית יש להעלות כצרופות במערכת המקוונת ע"י בחירה בתפריט "מעקב ובקרה"