מחלקת תכנון ובנין עיר

פעילות המחלקה

הכנת תכניות בנין עיר סטטוטוריות וליווי תוכניות המוגשות ע”י יזמי חוץ מוסדיים או פרטיים.
מתן מידע תכנוני לציבור הנוגע לתוכניות בנין עיר ולתנאי הבניה החלים על קרקעות, בכתב ובעל-פה.
בדיקה ואישור של תשריטים לצורך רישום איחוד ו/או  חלוקה של מקרקעין.
ייצוג משרד מהנדס העיר והועדה המקומית לתכנון ולבניה בפני גורמים אחרים בעירייה ומחוצה לה.