הנחיות להגשת תב”ע

נוהל תנאי סף להגשת תכנית בסמכות מחוזית ובסמכות מקומית

נוהל תנאי סף להגשת תכנית היה בתקופת הרצה החל מינואר 2014 וחל על תכניות בסמכות מחוזית, וכעת מובא בפניכם במהדורה מעודכנת – מהדורה 2  וחל גם על תכניות בסמכות מקומית.
הנוהל עוסק בהסדרת שלב בדיקת תנאי הסף שהינו שלב טכני בעיקרו , שנועד להבטיח כי התכנית כוללת את המידע והמסמכים הבסיסיים הנדרשים לצורך הבנתה / המשך קידומה .

המסמכים הבסיסיים שהוגדרו לתכנית הינם :

  1. מסמכים המחויבים בהתאם להוראות החוק
  2. מסמכים טכניים בהתאם לנוהל מבא”ת
  3. מסמכי תכנון נוספים, בהתאם להיקף התכנית ומהות השינוי התכנוני המוצע בה

הנוהל נועד למטרות הבאות:

  1. ליצור האחדה בדרישות ההגשה בשלב בדיקת תנאי הסף בלשכות התכנון המחוזיות וביחידות ההנדסה המקומיות
  2. לקצוב זמנים לבדיקת תנאי סף ולהגשה חוזרת של תכנית
  3. להודיע למגיש התכנית , עם עמידתו בתנאי הסף , על   מועד הדיון בהפקדת התכנית
  4. להסדיר את תהליך בדיקת תנאי הסף ואת תיעודה במערכות המחשוב בלשכת התכנון המחוזית /יחידת ההנדסה המקומית

 כניסת נוהל תנאי סף , מהדורה 2 לתוקף: החל מה- 01.09.2014

מצ”ב הנוהל במלואו וכן נספחי הנוהל המעודכנים:

את כל הנספחים הרלוונטיים לתכנית יש להעלות כצרופות במערכת המקוונת ע”י בחירה בתפריט “מעקב ובקרה”